Kristīgā Pamatskola Ceļš

Kristīgā Pamatskola Ceļš

Par Mums

Kristīgā pamatskola „Ceļš” nodrošina katra bērna vecumam atbilstošu pilnvērtīgas vispārējās izglītības programmas apguvi mājas apstākļos. Mācības notiek tiešsaistē mājās pie datora. Mācību stundas katru mācību darba dienu vada profesionāli pedagogi. Skolēnu skaits klasē ir neliels, visi viens otru redz un savā starpā komunicē. Bērniem ir mācību grāmatas, darba burtnīcas, interaktīvās darba lapas. Skolotāji ar tāfeles, video un citiem elektronisko ierīču līdzekļiem gan māca, gan arī katru dienu pārbauda klases un mājas darbus. Mācību stundas norise tiek dokumentēta e-klasē. Tiek organizēti arī ārpusstundu pasākumi, kuros vecāki, bērni un pedagogi tiekas klātienē. Kristīgās pamatskolas „Ceļš ” nozīmīgākās priekšrocības ir: kristīgajās vērtībās balstīta izglītība un audzināšana; individuāla pieeja un uzmanība katram bērnam; iespēja bērnam mācīties mājas vidē.